Areaal aan focusgebied daalt

Stimulans om de ingeslagen weg verder af te leggen.

Tinne Rombouts vroeg aan minister Joke Schauvliege naar een eerste stand van zaken bij het aanduiden van focusbedrijven in het kader van het nieuwe mestactieplan (MAP V). De Vlaamse overheid moet namelijk de Europese Nitraatrichtlijn naleven en zorgen voor een goede waterkwaliteit. Dankzij de inspanningen van vele landbouwers is er een sterke verbetering merkbaar sinds 1999. Het nieuwe MAP5 zal die trend verder zetten door een gebiedsgerichte en bedrijfsgerichte aanpak.

De VMM publiceerde recent een nieuw rapport over de waterkwaliteit in Vlaanderen. Sinds 1999 is er een sterke verbetering van onze waterkwaliteit. In 1999 werd op 53% van de meetplaatsen de norm van 50 mg nitraat/l nog overschreden. In 2014 was dat nog maar op 21% van de meetplaatsen. In de periode 2014-2015 stelde de VMM een stagnatie vast. Het nieuwe MAP5 dat dit jaar in werking trad, heeft hierop geanticipeerd en werkt daardoor meer gebiedsgericht.  

MAP 5 (2015-2018) bouwt verder op de resultaten die geboekt werden tijdens de periode van MAP 4 (2011-2014). De evaluatie van MAP 4 leert ons namelijk dat nitraat in het oppervlaktewater sterk afnam. Tinne Rombouts: “Bij de opmaak van MAP 5 hebben we de focus gelegd op gebieden waar een tandje bijgestoken moet worden inzake waterkwaliteit. Dit moet gebeuren via een gebieds- en bedrijfsgerichte aanpak. Dat zal ons helpen om de doelstelling tegen 2018 te behalen. Het heeft immers geen zin om alle bedrijven generiek strengere bemestingsregels op te leggen, dit zou de bedrijfsvoering in het gedrang brengen”.

Op vraag van Tinne Rombouts, deelde minister Joke Schauvliege mee  dat er 13.070 focusbedrijven zijn aangeduid. In de provincie West-Vlaanderen is er een concentratie aan focusbedrijven rond het Ijzerbekken. Als we dit op bekkenniveau bekijken dan concentreren de focusbedrijven zich voornamelijk rond het Leiebekken, het Maasbekken en het Demerbekken. De oppervlakte focusgebied daalde in MAP4 van 270.000 ha naar 240.000 ha. Verwacht wordt dat met MAP5 we de trend van die daling verder kunnen zetten.

Ten vroegste in 2016 zullen ook de focusbedrijven buiten focusgebied aangeduid worden. Dat gebeurt na de eerste nitraatresiducampagne van 2015 (1 oktober – 15 november). Dan worden de eerste nitraatresidu-evaluaties op bedrijfsniveau uitgevoerd en zal blijken waar er (grote) overschrijdingen zijn buiten focusgebied. Tegelijkertijd zullen er in 2016 focusbedrijven worden vrijgesteld die kunnen aantonen dat zij de bemestingsregels respecteren en hun bedrijfsvoering geen bedreiging vormt voor de waterkwaliteit.

Tinne Rombouts  benadrukt het belang van een goede waterkwaliteit en wijst op de inspanningen die de sector doet om de doelstellingen te behalen. Het areaal aan focusgebied daalt opnieuw en dat is goed nieuws voor de landbouwers en het milieu. Dit is een stimulans om de ingeslagen weg verder in te gaan, de overheid en de sector hand in hand.