Brede weersverzekering voor landbouwers bij schade aan gewassen bij natuurramp

Het Vlaams Rampenfonds zal in de toekomst een aantal schadegevallen niet meer vergoeden. Anderzijds hebben extreme weersomstandigheden vaak een grote economische impact op onze land- en tuinbouwers. Daarom werd een voorstel van decreet uitgewerkt over de brede weersverzekering, waarbij de verzekeringssector samen met de landbouwsector wordt gestimuleerd om tegen 2020 een verkeringsmodule uit te werken die tussenkomt bij schade aan gewassen door een natuurramp.

Tinne Rombouts legt in het kort uit:

Meer extreme weersomstandigheden zorgden ervoor dat onze landbouwers de afgelopen jaren ook meer getroffen werden. Denk maar aan hagelschade, extreme droogte, uitzonderlijke regenval … Extreme weersomstandigheden worden gedefinieerd als fenomenen die zich maar eens om de twintig jaar voordoen, maar we stellen vast dat die definitie niet meer voldoet aan de omstandigheden vandaag.

Bij een natuurramp, waarbij er schade is aan landbouwgewassen en ook andere burgers getroffen zijn, kan men voor vergoedingen terecht bij het Vlaams rampenfonds. Is er echter uitsluitend sprake van schade aan landbouwgewassen dan komt momenteel het Vlaams Landbouwrampenfonds tussen. In beide gevallen moet de Vlaamse regering de ramp erkennen. Beide fondsen worden nu geïntegreerd in één Vlaams Rampenfonds, met als gevolg dat ook een aantal fenomenen niet meer vergoed worden door dit nieuw Vlaams Rampenfonds.

Gezien onze land- en tuinbouwers met openlucht teelten vaak de eerst getroffenen zijn door extreme weersomstandigheden, was voor CD&V deze hervorming maar mogelijk op voorwaarde dat men ook voor deze getroffenen een degelijk alternatief zou uitwerken. Met de brede weersverzekering, die ook in andere landen al gekend is, bieden wij hierop nu een antwoord. Landbouwers kunnen zich verzekeren tegen een lagere opbrengst of tegen verlies van teelten door weersomstandigheden.

Er loopt een overgangsperiode van 1 januari 2020 tot 31 december 2024 waarbij de schade nog gedeeltelijk wordt vergoed via het Vlaams Rampenfonds, tenminste als de landbouwer minstens 25% van zijn teeltareaal verzekert. Het aandeel van het areaal dat hij verzekert, bepaalt zijn vergoedingspercentage voor het niet-verzekerde areaal. De eerste drie jaar kan de landbouwer een gedeelte van zijn verzekeringspremie terugbetaald krijgen. Vanaf 1 januari 2025 zal alle schade vergoed worden door deze brede weersverzekering.

“Het decreet dat de commissies hebben besproken biedt een kader om de brede weersverzekering uit te werken. Maar de ogen zijn natuurlijk nu gericht op de private verzekeringsmaatschappijen die in overleg met de land- en tuinbouwsector een nieuw product moeten uitwerken en aanbieden. Het werk kan dus nu beginnen!” aldus Tinne Rombouts vlaams volksvertegenwoordiger.

Het decreet is op 13 maart gestemd in de gezamenlijke commissie Landbouw en Financiën. Vervolgens wordt dit decreet op een van de volgende plenaire vergaderingen ter stemming voorgelegd.