Hervorming ondersteuning jeugdwerk goedgekeurd

Het grote succes van het jeugdwerk in Vlaanderen zorgt ervoor dat het huidige regelgevende kader tegen zijn grenzen stoot. Steeds meer organisaties traden toe tot het subsidiesysteem. Het aantal steeg tussen 2014 en 2016 van 87 naar 99. Dit heeft een negatief effect op de organisaties die al gesubsidieerd werden: om ook de nieuwe verenigingen te ondersteunen, moeten de anderen immers inleveren. Tinne Rombouts (CD&V) diende samen met de andere meerderheidspartijen daarom een voorstel van decreet in om dat ongewild effect aan te pakken.

De sector was ook vragende partij om het subsidiemechanisme te hertekenen. Een eerste ingreep werd al gedaan door Minister van Jeugd Sven Gatz (Open Vld) in december. Maar bij de erkenningsronde van 2016 kwam de jeugdsector opnieuw te staan voor een herverdeling van de middelen onder meer organisaties.

Deelnemers uit minstens 3 provincies

Daarnaast vraagt de jeugdsector ook dat het jeugdwerk dat Vlaanderen subsidieert een groter gewicht zou vertegenwoordigen. Daarom stellen ze nu voor om in het decreet Jeugd- en Kinderrechtenbeleid te bepalen dat gesubsidieerde organisaties deelnemers moeten hebben uit minstens drie provincies. Nu moeten deelnemers maar uit 10 gemeenten komen. Daarnaast zal er voortaan om de vier jaar een nieuwe erkenningsronde worden georganiseerd. Dat moet de jaarlijkse druk op de jeugdwerksector verlichten.

De initiatiefnemers geven het jeugdwerk de gelegenheid om  zich aan deze hervorming aan te passen. Zo krijgen de jeugdwerkorganisaties de tijd tot 2020 om hun werking te versterken of fusies aan te gaan. Voor fusies zal tijdens deze beleidsperiode ook een stimulans gegeven worden: fuserende organisaties zullen aanspraak maken op de optelsom van hun budget.

Ruimte voor nieuwe initiatieven

Tenslotte willende meerderheidspartijen ook ruimte geven voor nieuwe initiatieven. “Nieuwe initiatieven, die nog niet voldoen aan de vereisten van dit nieuwe decreet, moeten zich ook verder kunnen ontwikkelen. Daarom stellen we voor om eventueel vrijgekomen middelen te investeren in projectoproepen voor het experimenteel jeugdwerk,” zegt Tinne Rombouts (CD&V).

Het voorstel van decreet werd vandaag besproken en goedgekeurd in de commissie Jeugd van het Vlaams Parlement. Ook de Vlaamse Jeugdraad beoordeelde het voorstel heel positief en drukte zijn uitdrukkelijke dank uit voor het gelopen traject de voorbije maanden.