Laatste rechte lijn naar de omgevingsvergunning

Gisteren, dinsdag 18 maart 2014, werd het omgevingsvergunningsdecreet voor een eerste keer goedgekeurd in de commissie Leefmilieu. 

De omgevingsvergunning integreert de bouwvergunning en de milieuvergunning. Voortaan is er nog maar één vergunningsaanvraag nodig, is er nog maar één openbaar onderzoek.  Nadien moet een geïntegreerd advies gegeven worden. Vandaag zijn er veel tegenstrijdige gewestelijke adviezen maar met het nieuw decreet is zal dat niet meer zo zijn. Bovendien krijgt de omgevingsvergunning een permanent karakter daar waar nu de bouwvergunning een permanent karakter heeft, maar de milieuvergunning maar geldig is voor 20 jaar. De procedures van beide vergunningen worden volledig geïntegreerd. Dit wil zeggen dat ze niet alleen samen worden ingediend, maar ze volgen nadien ook hetzelfde traject. 

Een gevolg van dat permanente karakter is dat er evaluaties zullen gebeuren omdat het permanente karakter geen afbreuk doet aan de bescherming van mens en leefmilieu. Er zijn drie soorten van evaluaties voorzien: een periodieke, een integrale en een vraaggebonden evaluatie. De beroepsprocedure zal ook eenvoudiger zijn in die zin dat er niet meer én tegen de bouwvergunning én tegen de milieuvergunning in beroep gegaan kan worden maar enkel tegen dé omgevingsvergunning.

Het voordeel van een permanente vergunning is enerzijds economisch. Een aanvraag voor een gemiddelde inrichting kost al gauw een paar duizend euro en deze kosten komen bij een permanente vergunning te vervallen. Anderzijds biedt dit decreet een grotere rechtszekerheid. Bij het veranderen of het uitvoeren van investeringen moet er geen rekening meer gehouden worden met de eindigheid van de vergunning. Andere voordelen zijn uiteraard de tijdswinst, verminderen van administratieve lasten en de integrale beoordeling. Verder spreekt men hier ook van een bestuurlijke lus. Een dossier kan halfweg de procedure aangepast worden en met een beperkte stap achteruit kan men toch verder gaan in plaats van helemaal opnieuw te moeten beginnen. Zo wordt een bestuurlijke lus gecreëerd. Dit alles zal de kwaliteit van de omgevingsvergunning zeer ten goede komen. 

Er is door de commissieleden hard aan gewerkt en Tinne Rombouts heeft haar schouders stevig mee onder dit decreet geplaats. Ze is zeer overtuigde van de verschillende voordelen die dit decreet met zich zal meebrengen. De omgevingsvergunning moet nu nog goedgekeurd worden door de plenaire vergadering. Het is uitkijken naar de moment dat de omgevingsvergunning een feit zal zijn.