Lokaal cultuurbeleid in Hoogstraten krijgt extra boost

Vlaams volksvertegenwoordiger en burgemeester Tinne Rombouts is tevreden dat gemeenten toch nog de kans kregen om de extra middelen voor het lokaal cultuurbeleid te verzilveren. Door de hervormingen op Vlaams niveau dreigden gemeenten deze middelen mis te lopen. Tinne Rombouts kaartte dit aan bij de bevoegde minister. “Als de spelregels op Vlaams niveau worden gewijzigd, moeten goede en correcte overgangsmaatregelen worden voorzien. Lokale besturen die sterk inzetten op cultuur en cultuurbeleving hebben hier ook recht op. Deze middelen zullen deze besturen die al sterk bezig zijn met cultuur alleen maar versterken in hun verhaal” aldus Tinne Rombouts

Een aantal jaren geleden drukte Hoogstraten de gaspedaal in om het cultuurbeleid en het cultureel aanbod in Hoogstraten fors uit te breiden en te verbreden. Heel wat voorbereiding ging vooraf om te kijken welke bestaande infrastructuur mogelijkheden kon bieden om een eigen programmatie in uit te bouwen die aansluit bij het programma dat de talrijke Hoogstraatse verenigingen in elkaar steken.  In 2015 werd het gemeenschapscentrum geboren. Ondertussen werden al twee mooie seizoenen in elkaar gestoken en staat de derde in de steigers. (www.gchoogstraten.be) Op vlak van infrastructuur kan het gemeenschapscentrum beroep doen op de polyvalente zaal en cafetaria van de Rabboenizaal, het authentieke Raadhuis in Meerle, de expositieruimte en lokalen in het Woonzorgcentrum Stede Akkers, het auditorium van het IKO en de ontmoetingsruimte van de bibliotheek.  Elke ruimte heeft zijn specifieke mogelijkheden en karakter. Een divers programma-aanbod, met mooie en soms zelfs verrassende voorstellingen, werden al gepresenteerd op de diverse locaties.

Het decreet lokaal cultuurbeleid voorzag werkingsmiddelen voor het lokaal cultuurbeleid, gemeenschaps- en cultuurcentra. De huidige Vlaamse regering besliste echter plots om het lokaal cultuurbeleid niet meer apart te ondersteunen. Sinds 1 januari 2016 zijn de middelen voor het lokaal cultuurbeleid bevroren en geïntegreerd in het Gemeentefonds. Nochtans waren er nog een aantal lokale besturen, zoals Hoogstraten, actief bezig om hun lokaal cultuurbeleid vorm te geven en te versterken. Deze gemeenten hadden hun aanvraagprocedure met oog op uitbouw van een cultuurcentrum opgestart, maar dreigden door de visiewijziging op Vlaams niveau uit de boot te vallen. Daarom kaartte Tinne Rombouts dit als Vlaams volksvertegenwoordiger aan bij de bevoegde minister Sven Gatz in het Vlaams parlement. Uiteindelijk werd in mei 2017 het decreet gestemd in het Vlaams parlement dat zegt dat gemeenten die reeds bijzondere inspanningen leveren aan het gevoerde lokale cultuurbeleid, na een verdere evaluatie, een aanpassing kunnen krijgen van hun aandeel ‘cultuur’ in het Gemeentefonds.

Hoogstraten kreeg enkele maanden geleden dan ook een grondige doorlichting van haar Cultuurbeleid door Agentschap voor Cultuur Vlaanderen en kreeg een zeer positief rapport. Afgelopen vrijdag besliste de Vlaamse regering dan ook dat vanaf 2018  Hoogstraten 121.494 euro zal ontvangen via het Gemeentefonds. Naast Hoogstraten kregen ook acht andere gemeenten positief nieuws.

Het is fijn om vast te stellen dat de inspanningen van de afgelopen jaren positief beoordeeld worden en dat Vlaanderen ons dan ook extra mogelijkheden biedt voor de toekomst. Een toekomst waar we de afgelopen jaren al stevig aan werkten. Elk jaar breidt het programma uit, vandaag zijn we aan het derde seizoen toe met nieuwe artiesten, nieuwe formules, samenwerkingsvormen met andere cultuurcentra in de omgeving denk bv. aan de Warande in Turnhout. Maar daar stopt het niet voor Hoogstraten. In november 2016 gaf het stadsbestuur de opdracht om een studie uit te werken waarbij aan inwoners en verenigingen gevraagd werd wat hun verwachtingen en noden zijn op het gebied van cultuur. De studie is nog lopende, maar uit een eerste voorzichtige screening blijken de noden en verwachtingen divers te zijn. Toch is de decentrale werking en organisatie een meerwaarde en zal dat ook voor de  toekomst een aandachtspunt zijn. Het tweede gedeelte van de studie zoomt in op de ruimtelijke en infrastructurele mogelijkheden. Dit zal stof voor discussie worden voor de komende maanden.

Het stadsbestuur heeft heel bewust gekozen voor een stevig cultuurbeleid, dat we van onderuit stapsgewijs laten groeien en aanvullen waar kan en nodig is. Vele verenigingen zijn actief op het gebied van cultuur en samen met professionele kunstenaars zoals podiumkunsten, theater en film blazen we cultuur in Hoogstraten extra leven in” besluit Tinne Rombouts.