MAP5 ingediend, derogatie komt dichterbij

Vandaag, vrijdag 22 mei, dienden CD&V, N-VA en Open VLD het nieuwe mestdecreet in in het Vlaams Parlement. MAP5 waardeert de inspanningen die landbouwers leverden onder het vorige MAP. Door een gebiedsgerichte aanpak op maat, krijgen bedrijven die goede resultaten kunnen voorleggen inzake de kwaliteit van het grond-  en oppervlaktewater minder strenge normen opgelegd. In probleemgebieden moet echter een tandje worden bijgestoken.

Het verkorten van de uitrijperiode, de strengere bemestingsnormen, het aanduiden van focusgebieden, het inwerken van mest, de afstandsregels tot de waterlopen … In zeven van de elf bekkens zorgden deze maatregelen ervoor dat de MAP4-doelstelling - geen overschrijding van de nitraatnorm in 84% van de meetpunten - werd gehaald. Dat betekent dus dat er minder uitspoeling van mest in het oppervlaktewater terecht is gekomen. Voor grondwater zijn de doelstellingen van MAP5 dan weer haalbaar als dezelfde trend wordt aangehouden. Er is onder MAP4 dus aanzienlijke vooruitgang geboekt, maar we zijn er nog niet. Zowel voor het grondwater als het oppervlaktewater zijn er nog regionale verschillen die in het oog gehouden moeten worden. MAP5 zal die regionale verschillen aanpakken met een gebiedsgerichte aanpak op bedrijfsniveau.

Zo worden gebieden met een slechte waterkwaliteit aangeduid als focusgebieden. Bedrijven waarvan het areaal voor meer dan de helft gelegen is in dit focusgebied worden focusbedrijven en krijgen bijgevolg verstrengde normen opgelegd. Ook bedrijven met slechte resultaten buiten focusgebied zullen aangeduid worden als focusbedrijf. Anderzijds zullen bedrijven die goed presteren een minder strenge normen krijgen opgelegd. Het MAP5 zal dus de focus leggen op bedrijfsniveau en hoe in de bedrijfsvoering invulling gegeven wordt aan het mestdecreet.

Op 4 mei liep het openbaar onderzoek rond het mestactieplan ten einde. Vandaag werd het decreet officieel ingediend door de partijen van de meerderheid. Eenmaal goedgekeurd door het Vlaams Parlement kan een goedkeuring voor derogatie volgen, want die is belangrijk voor zowel landbouw als milieu. Derogatie zorgt er immers voor dat landbouwers dierlijke mest kunnen gebruiken ter vervanging van de chemische meststoffen. Na de goedkeuring van de derogatie door het Vlaams Parlement, moet ook de Europese Nitraatcomité  een positief advies geven.

Tinne Rombouts: “Wij hopen op een vlot verder verloop van de indieningsprocedure, zodat we nog voor de zomer ook de derogatie goedgekeurd krijgen door het Europese nitraatcomité. Van dan af weten onze landbouwers waar ze echt aan toe zijn.”