Meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open VLD bereiken akkoord ritueel slachten na bespreking rapport-Vanthemsche

Ben Weyts gaf met uitdrukkelijke steun van de meerderheidspartijen vorig jaar aan Piet Vanthemsche de opdracht om de dialoog aan te gaan met de verschillende geloofsgemeenschappen om een manier te vinden die hun religieuze rites kon verzoenen met maximale aandacht voor dierenwelzijn.  Het rapport-Vanthemsche heeft dat evenwicht gevonden. De meerderheidspartijen N-VA, CV&V en Open VLD scharen zich dan ook achter zijn aanbevelingen.

In het Vlaams parlement werd het rapport-Vanthemsche besproken. De meerderheidspartijen engageerden zich om aan die bespreking ook verdere stappen te koppelen. Zij kondigden een voorstel van decreet aan. Op basis van de bevindingen van het rapport van Vanthemsche wordt daarbij een onderscheid gemaakt voor schapen, kleine herkauwers en pluimvee enerzijds en kalven en runderen anderzijds.

Concreet zal het verplicht zijn schapen en kleine herkauwers te slachten volgens de methode van de omkeerbare ‘elektronarcose’ (een techniek waarbij het schaap bedwelmd wordt, maar niet gedood, waarna de halssnede pijnloos kan worden toegediend ). 

Voor de tweede groep dieren is deze techniek nog niet voldoende ontwikkeld. Tot dat het geval is, wordt voor deze dieren de zogenaamde post-cut-stunning-verdoving verplicht, een verdoving die onmiddellijk na de halssnede wordt toegepast.

De toepassing van beide technieken wordt verplicht vanaf 1 januari 2019.   

Het rapport beveelt ook aan om voldoende tijd te voorzien voor de organisatie van het ritueel slachten volgens de nieuwe technieken, en de opleiding en begeleiding van offeraars bij de uitvoering ervan. De tijd tot 2019 moet bijgevolg optimaal benut worden voor verder overleg tussen de overheid en betrokken partijen.

Volgens de parlementsleden vond de bemiddelaar in alle sereniteit een consensus. 

Dit dossier bewijst eens te meer dat bemiddeling de beste garantie biedt op oplossingen. Na grondig onderzoek is een evenwicht tussen godsdienstbeleving en dierenwelzijn gevonden. Wat ons betreft hoeven deze voorstellen geen meerderheidsvoorstellen te blijven. We reiken de oppositie de hand om zich mee achter dit voorstel te scharen”, luidt het eensgezind.

Tinne Rombouts, tevens commissievoorzitter van de commissie Dierenwelzijn, bedankte de heer Vanthemsche voor de manier waarop hij zijn opdracht heeft opgenomen. CD&V is steeds vragende partij geweest voor het aanstellen van een bemiddelaar. Ze is blij met het evenwicht dat dankzij zijn rapport gevonden is tussen het beleven van religieuze riten en het verbeteren van dierenwelzijn.