Ontwerp van decreet warmte -en koudenetten goedgekeurd

Op woensdag 22 februari werd in het Vlaams parlement het ontwerp van decreet goedgekeurd dat een kader schept voor warmte- en koudenetten. Vlaams volksvertegenwoordiger Tinne Rombouts, tevens commissievoorzitter van de bevoegde commissie Energie, is blij met de grote eensgezindheid. Warmtenetten hebben een groot potentieel om te gaan voor een nog duurzamere samenleving. De suggestie van de commissievoorzitter om warmtemanagers in het leven te roepen, kreeg bijval van de minister. Om alles in goede banen te leiden, zal de VREG regulerend optreden.

Een warmtenet zorgt ervoor dat vraag en aanbod van warmte elkaar vinden door een duurzame warmtebron te koppelen aan de bestaande warmtevraag. Met het ontwerp van decreet dat werd goedgekeurd, is de invoering van een kader voor warmte- en koudenetten een feit en zal het gebruik ervan hopelijk beter bekend worden. Het is namelijk niets nieuws, maar eerder iets onbekend. Warmtenetten worden voorzien van energie door groene warmte bijvoorbeeld afkomstig van biomassa, de ondergrond (diepe geothermie), of de zon. Of door gebruik te maken van restwarmte die  vrijkomt bij elektriciteitscentrales, bij afvalverbranding of bij andere industriële processen. Vandaag gaat die restwarmte nog te vaak verloren en kunnen we ze beter benutten en recupereren.  

Door het aanleggen van warmtenetten,  dragen we bij aan de realisatie van de 20-20-20 doelstellingen (20% verminderen van de broeikasgasemissies, 20% energie-efficiëntie en 20% aandeel hernieuwbare energiebronnen). De recuperatie van restwarmte zorgt ook voor een serieuze  energiebesparing, we verlagen door de recuperatie voornamelijk  CO2 uitstoot. Bovendien hebben bedrijven die gebruik maken van warmtenetten een competitief voordeel ten opzichte van wie dat niet doet. Het zorgt ervoor dat bedrijven minder energie-afhankelijk zijn en zelf kunnen instaan voor hun verwarming.

Voor de uitrol van warmtenetten beweegt al heel wat in het veld en dat zal moeten duidelijk maken hoe de taakverdeling en marktrollen verdeeld zullen worden in de toekomst. De VREG zal op de regulering van warmte- en koudenetten toezicht houden. Vele lokale projecten werden reeds afgebakend en naarmate men meer zal gaan van centrale naar decentrale productie zal een nieuwe behoefte ontstaan om lokale besturen te begeleiden bij het zoeken naar potentieel in hun gemeente. Bijvoorbeeld bij het aansnijden van een nieuw gebied, zou telkens onderzocht moeten worden of een warmtenet op die plaats potentieel heeft.

Tinne Rombouts suggereerde een rol voor warmtemanagers. “Zij moeten lokale besturen bijstaan in het bepalen van de warmtevraag en (pro)actief op zoek gaan naar gebieden waar warmtenetten potentieel hebben” aldus Tinne Rombouts. Minister van Energie, Bart Tommelein, treedt deze suggestie bij. Energiemanagement zal een steeds belangrijkere sector worden. Vlaanderen moet de uitrol stimuleren, zodat we de uitwerking niet alleen overlaten aan de lokale besturen.