OVK reikt SAVE-label uit aan de stad Hoogstraten

Lotgenotenorganisatie OVK, Ouders van Verongelukte Kinderen, zet zich in om het aantal (dodelijke) verkeersongevallen bij kinderen en jongeren drastisch te doen dalen. Om dit te verwezenlijken betrekt OVK de steden en gemeenten bij haar strijd voor meer verkeersveiligheid. De stad Hoogstraten krijgt ondertussen als 62e gemeente het SAVE-label omdat ze haar SAVE-actiejaar succesvol heeft afgerond.

Op 27/06/2016 ondertekende Hoogstraten het SAVE-charter. Hiermee ging ze het engagement aan te werken aan een SAVE-actieplan verkeersveiligheid gestoeld op de 7 SAVE-doelstellingen. Op maandag 25 juni namen ze als 62e gemeente het SAVE-label in ontvangst.

De uitreiking van het SAVE-label is voor Hoogstraten een mooie bekroning voor alle inspanningen, die stadsbestuur, stadsdiensten, lokale politie, verenigingen en burgers zich gedurende jaren hebben getroost om de verkeersveiligheid in onze stad te verbeteren”, zegt burgemeester Tinne Rombouts. “De ondertekening van het SAVE Charter op 27 juni 2016 is voor ons altijd meer geweest dan een goed voornemen, het was de eerste stap om een gecoördineerd verkeersbeleid uit te werken en samen met de Vereniging Ouders van Verongelukte Kinderen een actieplan uit te werken. De vorderingen van deze acties werden jaarlijks geëvalueerd, allemaal met het doel van minder verkeersslachtoffers. Deze uitreiking is dan ook geen eindpunt, maar een motivatie om nog harder te werken en nog meer te investeren in de veiligheid van alle weggebruikers, in het bijzonder die van de kinderen.”

Het SAVE-charter Steden & Gemeenten

OVK wenst de steden en gemeenten te betrekken bij haar strijd voor meer verkeersveiligheid. Daarvoor werd het SAVE-charter Steden & Gemeenten ontwikkeld. Aan de hand van dit charter wenst OVK steden en gemeenten aan te sporen een beter en veiliger mobiliteitsbeleid te voeren, opdat er geen (jonge) verkeersslachtoffers meer zouden vallen.

Het SAVE-charter Steden & Gemeenten bestaat uit zeven SAVE-doelstellingen die een grotere veiligheid beogen voor elke weggebruiker en voor jongeren en kinderen in het bijzonder:

 1. De opmaak en evaluatie van een verkeersveiligheidsanalyse.
 2. De implementatie van het STOP-principe.
 3. De afstemming van het mobiliteitsbeleid op kinderen en jongeren.
 4. Het garanderen van een hoog handhavingsniveau.
 5. De voorbeeldfunctie van de gemeente/stad en haar beleidsverantwoordelijken.
 6. Een actief sensibilisatie- en educatiebeleid voeren.
 7. De opvang van verkeersslachtoffers optimaliseren.

Door de ondertekening van het charter gaat een gemeente het engagement aan deze algemene doelstellingen via concrete acties na te streven. Indien de gemeente na een actiejaar heeft bewezen een actieve bijdrage te hebben geleverd tot de verbetering van de verkeersveiligheid dan ontvangt deze het SAVE-label.

In het hele proces zal de gemeente gesteund en begeleid worden door de SAVE-coördinator van OVK. De gemeente mag deze persoon ten allen tijde contacteren i.v.m. specifieke vragen of problemen.

Realisaties uit het SAVE-actieplan

In de afgelopen periode werden heel wat tijd en middelen ingezet om te werken aan een verbeterde verkeersveiligheid en –leefbaarheid in Hoogstraten. In het algemeen hebben we onder andere de werking van de Verkeersraad, de werkgroep Save en het aanstellen van een mobiliteitsambtenaar, waardoor er een constante reflex is naar verkeersveiligheid. Verder werden een aantal concrete actiepunten of doelstellingen nagestreefd. We sommen er hier enkele op:

 • Fietspaden

Hoogstraten realiseert waar mogelijk nieuwe fietsverbindingen of verbetert de bestaande fietsverbindingen. Zo wordt het fietspad langs de Mark momenteel helemaal vernieuwd. Een nieuw fietspad van Hoogeind naar Meersel is ingepland en er komt ook een fietspad in de uitbreidingszone van industriezone De Kluis. Meer op lange termijn willen we fietspaden aanleggen langs de Ulicotenseweg en de Chaamseweg.

 • Trage verbindingen

De trage weggebruiker een veilige plaats geven, is steeds een aandachtspunt van het bestuur. Het verharden van de Vossengang in Hoogstraten en een kindvriendelijk wandel-en fietspad langs het kerkhofpad in Minderhout zijn hier voorbeelden van.

 • Fietssuggestiestroken

Waar de mogelijkheden voor een fietspad niet bestaan of waar een fietspad niet de meest aangewezen keuze is, kunnen fietssuggestiestroken gelegd worden. Zo werden de afgelopen jaren in Meerdorp, de Minderhoutsestraat en de Katelijnestraat. Nog maar enkele weken geleden werden fietssuggestiestroken aangebracht tussen het Van Aertselaerplein en het fietspad op de Vrijheid. Op deze manier laat de straat zich beter lezen en is het duidelijker voor elke weggebruiker waar zijn plaats is.

 • Openbaar vervoer

Omdat openbaar vervoer een belangrijke schakel in de mobiliteitsketen is, heeft het bestuur regelmatig overleg met De Lijn. Zo blijven we op de hoogte van elkaars werking en kunnen we hierop inspelen. Na lang aandringen werden recent frequente busverbinden opgestart in Meerle en Meersel-Dreef en heeft elk deeldorp voortaan zijn reguliere bus.

 • Fietsenstallingen

Het aantal fietsenstallingen langsheen onze grote winkelstraat, de Vrijheid, is aanzienlijk uitgebreid het laatste jaar. En we vergeten ook ons eigen personeel niet, waarvoor een extra fietsenstelling werd gerealiseerd.

 • Schoolomgevingen

Hoogstraten zet maximaal in op de verkeersveiligheid rond schoolomgevingen. Ook de bewegingsvrijheid van kinderen en jongeren is een belangrijk item hierin. Voor alle lagere scholen is er een individueel participatietraject opgezet. Mer het project ‘School-Straten’ kijken we met een frisse kindvriendelijke bril naar de omgeving van de acht basisscholen in Hoogstraten. Op dit moment testen wij in twee schoolomgevingen een nieuwe verkeersituatie uit. Een schoolstraat in Minderhout en een fietsstraat in Meer. Tot dusver mogen wij heel enthousiaste reacties opvangen van kinderen en ouders, dus de kans is groot dat wij deze proefopstellingen zullen omzetten naar een permanente situatie. Alle info hierover kan nagelezen worden via www.hoogstraten.be/school-straten.

 • Zwaar vervoer

Om de verkeersleefbaarheid in de kernen te verhogen heeft Hoogstraten beslist om het zwaar doorgaand verkeer zoveel mogelijk te weren uit onze dorpskernen. Alle voorbereidingen zijn getroffen voor de invoering van een adviesroute voor vrachtwagens, waarbij drie vrachtwagensluizen met ANPR-camera’s het onnodige doorgaande vrachtverkeer in onze dorpskernen zullen registreren. Het is nog wachten op de juiste signalisatie voordat we dit definitief in werking kunnen stellen en effectief processen-verbaal uit kunnen delen aan chauffeurs die deze adviesroute negeren.

 

Schepen Marc Haseldonckx benadrukt dat de verschillende stappen die genomen zijn te maken hebben met bijzondere inspanningen die werden geleverd door medewerkers uit de diensten, de politie, de verkeersraad, scholengemeenschap en alle mensen die begaan zijn met de veiligheid van de zwakke weggebruiker, om dit verhaal te laten slagen."Men kan stellen dat Hoogstraten de afgelopen jaren grote stappen heeft gezet op het vlak van verkeersveiligheid, maar een continue focus en inzet op dit vlak blijft een noodzaak" besluit schepen Haseldonckx.