Uitbreiding industriezone De Kluis

Industrieterrein De Kluis in Hoogstraten breidt uit. Het tracé voor de wegenis lag maandag 30 mei ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. Hiermee werd een belangrijke stap gezet in de uiteindelijke oplevering van het nieuwe terrein. Hierna volgen nog de aanbesteding en de gunning om de wegen werkelijk aan te leggen. Maar intussen starten de besprekingen met de gegadigden reeds. We spreken met deze betekening dan ook van een mijlpaal.

 

Vooruitstrevende terreinontwikkeling met extra kansen voor ondernemers en werkgelegenheid

Voor de ontwikkeling van dit nieuwe terrein wordt duidelijk door een moderne bril gekeken. Vanuit de Ruimtelijke Ordening willen we tot een terreinontwikkeling komen met enerzijds maximale kansen voor de bedrijven, maar waar anderzijds ruimte is om te komen tot een aangename, veilige werkomgeving, met aandacht voor duurzame energie.

Het terrein wordt niet op een traditionele manier verkaveld met vooraf ingetekende kavels. Het gaat om verkaveling op maat. In totaal gaat het om een terrein met een netto bebouwbare oppervlakte van 40ha. Gemiddeld wordt ongeveer een 0.5ha gerekend per bedrijf. Op die manier kunnen er zo’n 80-tal bedrijven zich vestigen op dit terrein, die op hun beurt gemiddeld samen 1000 arbeidsplaatsen creëren. In hoeverre dit ook effectief steeds nieuwe arbeidsplaatsen zijn, is moeilijk in te schatten gezien mogelijks ook een aantal bedrijven zich herlocaliseren omdat zij elders te klein of zonevreemd gehuisvest zijn. Hiermee is ook ineens het belang van dit bedrijventerrein ten voordelen van de lokale werkgelegenheid duidelijk.

Aan de noordoostelijke kant van het terrein,  de zijde langsheen de Heuvelstraat, is een beperkte zone voorzien voor kleinere bedrijven en een bedrijfsverzamelgebouw. De minimumoppervlakte van de andere percelen varieert tussen 2500m² en 5000m². Toegelaten activiteiten op de site zijn productie, verwerking, recyclage van goederen, bouwnijverheid, onderzoek en ontwikkeling en logistieke bedrijven beperkt tot 5000m². De zone langs de Loenhoutseweg is in eerste instantie voorbehouden aan bedrijven met representatieve functie (met uitzondering van loketfuncties en kleinhandel). Niet toegelaten zijn kantoren, detailhandel, agrarische bedrijven en mestverwerkingsbedrijven.

Duurzaam industrieterrein
Bij de uitbreiding van De Kluis is vanaf het begin rekening gehouden met een duurzame terreinontwikkeling op verschillende vlakken. Er is niet enkel oog geweest voor de beton, maar eveneens voor de blauwe en groene functies, alsook de energetische uitdagingen en duurzame mobiliteit door ook de fietser een duidelijke plaats te geven op de weg. Er wordt optimaal gebruik gemaakt van bufferfuncties op vlak van water en groen. Dit wordt mogelijk gemaakt doordat men gekozen heeft voor een gegroepeerde bouwstijl. Daarnaast wordt er preventief rekening gehouden met de mogelijke aanleg van warmtenetten. De ontwikkelingen met behulp van geothermie kunnen eventueel op het nieuwe terrein geïmplementeerd worden. Ook is er oog voor fietsend werkverkeer op het terrein. Er wordt een vrij liggend fietspad voorzien langs de hoofdweg. Andere straten worden voorzien van een fietssuggestiestrook.

Bufferzones voor water
Een groot gedeelte van het gebied situeert zich in de beekvallei van de Raamloop. De waterhuishouding in deze regio is dus een cruciaal item om rekening mee te houden. In een industriegebied is een groot deel van de oppervlakte meestal verhard, wat de natuurlijke infiltratie bemoeilijkt. Binnen het plangebied zijn daarom ruime waterbuffers voorzien om water op te vangen, te laten infiltreren en vertraagd af te voeren om waterhinder te voorkomen.

Een opvallend groen terrein
Het hele industrieterrein krijgt een opmerkelijk groener karakter dan verwacht van een industrieterrein. Er is veel aandacht geschonken aan de inkleding van de Raamloop binnen het gebied. Die zorgt, samen met de waterbufferbekkens, voor waterhuishouding maar ook voor natuur en groen. Daar waar in het verleden bedrijventerreinen vaak een troosteloze aanblik boden, wordt hier ook een grote groenstrook voorzien rondom het volledige terrein.

Bedrijventerreinmanagement
IOK organiseert bedrijventerreinmanagement op dit nieuwe terrein. Bedrijven die zich vestigen, betalen een verplichte jaarlijkse bijdrage vastgesteld per m². Het verplicht gedeelte dekt de kosten voor onderhoud van groen en de waterbuffering, ondersteuning bedrijventerreinmanagement en de bewegwijzering.